Samochody firmowe

Auto z kratką do końca roku

Jeszcze tylko do końca grudnia 2010 roku będzie istniała możliwość odliczania podatku VAT od wydatków związanych z zakupem, wynajmem i leasingiem samochodów z kratką oraz paliwa do nich. Planowane od 01 stycznia 2011 roku ograniczenia mają obowiązywać do końca 2012 roku

Podstawą do wprowadzenia zmian zasad odliczania podatku VAT od kosztów nabycia i niektórych kosztów utrzymania pojazdów samochodowych jest wydana decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010r. (2010/581/UE) upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka w postaci ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu. Na podstawie tej derogacji Polska ma możliwość wprowadzenia dodatkowego ograniczenia prawa do odliczenia VAT od samochodów. Ustalona przez Ministerstwo Finansów data wprowadzenia zmian w tym zakresie to 1 stycznia 2011 roku.

Podstawowym założeniem nowych regulacji jest wprowadzenie jednolitych zasad rozliczania podatku VAT w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. Bowiem przepisy podatkowe nie mogą w odmienny sposób traktować modeli samochodów, które konstrukcyjnie i funkcjonalnie są samochodami osobowymi.

Jakie będą konsekwencje planowanych zmian w odliczaniu podatku VAT od samochodów, w stosunku do pojazdów, które zostały nabyte, wynajęte lub wyleasingowane przed wprowadzeniem nowych przepisów? W projekcie ustawy zmieniającej zasady odliczania podatku VAT od samochodów z „kratką” Minister Finansów przewidział dla takich pojazdów sytuacje przejściowe. W myśl tych przepisów, projektowane ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT nie będzie miało zastosowania do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

Warunkiem do zachowania prawa nabytego do odliczenia podatku VAT będzie zakaz wprowadzania zmian w tych umowach oraz to, że umowy te muszą być zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 roku. Nabyte prawo do odliczenia podatku od towarów i usług nie będzie jednak dotyczyć zakupu bieżącego paliwa do napędu w/w pojazdów.

Ograniczeniem w zakresie możliwości odliczenia VAT nie będą także objęte pojazdy samochodowe, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej i które:

  • są przedmiotem odprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i używane są do tych celów przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy,
  • pojazdów, które w oparciu o kryteria określone w przepisach ustawy o VAT (art. 86 ust. 4 pkt 1-4) pozwalają uznać te samochody za pojazdy służące zasadniczo do przewozu ładunków,
  • pojazdów specjalnego przeznaczenia (np. pomoc drogowa, ładowarki, pojazdy pogrzebowe),
  • pojazdów, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Ustawodawca w projekcie ustawy zmieniającej zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z zakupem, wynajmem i leasingiem samochodów po okresie przejściowym tj. po 01 stycznia 2013 roku wprowadza nowe regulacje, które określone będą w nowym artykule 86a wprowadzonym do ustawy o podatku od towarów i usług.

Anna Ochędzan
Konsultant Podatkowy, LeasePlan Fleet Management