Bezpieczeństwo

Taryfikator punktów karnych

Poniżej prezentujemy taryfikator punktów karnych.

KodRodzaj czynuLiczba punktów
A.Czyny o charakterze szczególnym 
01Popełnienie przestępstwa drogowego10
02Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu10
04Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku10
05Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego10
06Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
B.Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych 
01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym10
02Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi9
03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu8
04Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd8
05Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia8
06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania5
C.Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych 
01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu8
Niezastosowanie się do:
02– sygnałów świetlnych6
03– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym6
04– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
Niestosowanie się do znaków:
05– B-2 „zakaz wjazdu”5
06– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”5
07– B-21 „zakaz skrętu w lewo” lub B-22 „zakaz skrętu w prawo”5
08– C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”5
09– F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach
ruchu lub sposób ich wykorzystania
5
10– N-7a do N-7g „strzałka kierunkowa”5
11– N-3 „linia podwójna ciągła”5
12– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”4
13– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”3
14– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”2
15Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
D.Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na
skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu
lub toru jazdy pojazdów
 
Nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu:
01– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej6
02– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu6
03– pojazdom szynowym6
04– rowerzystom6
05– podczas zmiany pasa ruchu5
06– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze5
07– podczas włączania się do ruchu5
08– podczas cofania4
09Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu5
10Naruszenie zakazu zawracania5
E.Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości 
Przekroczenie prędkości:
01– powyżej 50 km/h10
02– od 41 do 50 km/h8
03– od 31 do 40 km/h6
04– od 21 do 30 km/h4
05– od 11 do 20 km/h2
06– od 6 do 10 km/h1
07Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym2
F.Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania 
01Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania5
02Wyprzedzanie z niewłaściwej strony3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
03– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi8
04– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia5
05– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi5
06– na skrzyżowaniach5
07– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi5
08– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi5
09Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”5
G.Używanie świateł zewnętrznych 
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych
przepisami świateł:
01– od zmierzchu do świtu4
02– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza2
03– w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego2
04– w tunelu2
05– przez kierującego motocyklem2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
06– przednich2
07– tylnych2
08Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia3
H.Używanie świateł zewnętrznych 
Naruszenie zakazu cofania:
01– na drodze ekspresowej lub autostradzie3
02– w tunelu, na moście lub wiadukcie2
03Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony2
04Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju1
05Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu1
06Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie3
07Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia3
08Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”2
09Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem2
10Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami3
11Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami1
12Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym2
I.Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową 
Kierowanie pojazdem
01– pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu0
02– nie mając do tego wymaganych uprawnień0
03– nie mając przy sobie wymaganych dokumentów0
04Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku0
05Wjeżdżanie na pas między jezdniami0
06Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym0
07Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym0
08Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku0
09Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym0
a)Naruszenie zakazu: 
10– objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone0
11– wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy0
12Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych0
b)Naruszenie przez kierującego zakazu: 
13– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy0
14– rozdzielania kolumn pieszych0
15Naruszenie zakazu holowania na autostradzie0
16Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami0
17Używanie „szperacza ” podczas jazdy0
18Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym0
19Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem 
20Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim0
21Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne0
22Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 
23Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu0
24Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi0
25Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem0
26Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej0
c)Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 
27– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym0
28– kierującego innym pojazdem0
d)Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: 
29– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne0
30– kierującego innym pojazdem0
31Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych0
32Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego0
e)Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: 
33– przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,0
34– niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie0
35Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic0
36Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem0
37Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany0
38Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym0
f)Przejazd bez zezwolenia: 
39– pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów0
40– zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości0
g)Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób: 
41– powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu0
42– naruszający stateczność pojazdu0
43– utrudniający kierowanie pojazdem0
44– ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony0
45Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu0
46Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia0
47Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób0
48Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy0
49Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich0
50Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego0
51Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu0
52Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym0
53Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach0
54Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy0
55Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym0
J.Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej 
56Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

Źródło: policja.gov.pl