Taryfikator punktów karnych | punktow-karnych | taryfikator
Niedziela, 28 Listopad 2021
Taryfikator punktów karnych

 

 

Taryfikator punktów karnych
Kod Rodzaj czynu Liczba punktów
A. Czyny o charakterze szczególnym  
01 Popełnienie przestępstwa drogowego 10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
04 Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku 10
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10
06 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 9
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 8
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 8
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia 8
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 5
C. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
- Niezastosowanie się do: -
02 - sygnałów świetlnych 6
03 - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6
04 - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6
- Niestosowanie się do znaków: -
05 - B-2 "zakaz wjazdu" 5
06 - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" 5
07 - B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo" 5
08 - C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..." 5
09 - F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania 5
10 - N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa" 5
11 - N-3 "linia podwójna ciągła" 5
12 - B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 4
13 - B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..." 3
14 - B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..." 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 1
D. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: -
01 - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6
02 - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6
03 - pojazdom szynowym 6
04 - rowerzystom 6
05 - podczas zmiany pasa ruchu 5
06 - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze 5
07 - podczas włączania się do ruchu 5
08 - podczas cofania 4
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5
10 Naruszenie zakazu zawracania 5
E. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
- Przekroczenie prędkości: -
01 - powyżej 50 km/h 10
02 - od 41 do 50 km/h 8
03 - od 31 do 40 km/h 6
04 - od 21 do 30 km/h 4
05 - od 11 do 20 km/h 2
06 - od 6 do 10 km/h 1
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2
F. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 5
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3
- Naruszenie zakazu wyprzedzania: -
03 - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 8
04 - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5
05 - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5
06 - na skrzyżowaniach 5
07 - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5
08 - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5
09 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" 5
G. Używanie świateł zewnętrznych
- Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: -
01 - od zmierzchu do świtu 4
02 - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2
03 - w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego 2
04 - w tunelu 2
05 - przez kierującego motocyklem 2
- Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: -
06 - przednich 2
07 - tylnych 2
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 3
H. Używanie świateł zewnętrznych
- Naruszenie zakazu cofania: -
01 - na drodze ekspresowej lub autostradzie 3
02 - w tunelu, na moście lub wiadukcie 2
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju 1
05 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 1
06 Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 3
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3
08 Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" 2
09 Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2
10 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 3
11 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami 1
12 Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym 2
I. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
- Kierowanie pojazdem -
01 - pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0
02 - nie mając do tego wymaganych uprawnień 0
03 - nie mając przy sobie wymaganych dokumentów 0
04 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 0
05 Wjeżdżanie na pas między jezdniami 0
06 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 0
07 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 0
08 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 0
09 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym 0
a) Naruszenie zakazu:
10 - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 0
11 - wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 0
12 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 0
b) Naruszenie przez kierującego zakazu:
13 - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 0
14 - rozdzielania kolumn pieszych 0
15 Naruszenie zakazu holowania na autostradzie 0
16 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 0
17 Używanie "szperacza " podczas jazdy 0
18 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 0
19 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem  
20 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 0
21 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 0
22 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu  
23 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 0
24 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi 0
25 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 0
26 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej 0
c) Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27 - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 0
28 - kierującego innym pojazdem 0
d) Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
29 - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 0
30 - kierującego innym pojazdem 0
31 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 0
32 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 0
e) Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
33 - przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, 0
34 - niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie 0
35 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 0
36 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 0
37 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 0
38 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 0
f) Przejazd bez zezwolenia:
39 - pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów 0
40 - zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości 0
g) Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41 - powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu 0
42 - naruszający stateczność pojazdu 0
43 - utrudniający kierowanie pojazdem 0
44 - ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony 0
45 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu 0
46 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia 0
47 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 0
48 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0
49 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 0
50 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0
51 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 0
52 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym 0
53 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 0
54 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 0
55 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym 0
J. Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
56 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego -
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.